ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Овој Договор за обработка на податоци е составен дел од Општите услови за склучување на договорот на СЕМОС jd.oo, со седиште во  Славкa Ковачича 8-С, Сесветe, ОИБ: 34193795394 (во натамошниот текст: SEMOSonline), достапен на https://www.semos-online.eu/легални забелешки / општи одредби и услови (во натамошниот текст: Општите услови на договорот) и со нив во согласност со точка 2.6. Исто така, претставува составен дел од Договорот за услуга.

Овој Договор за обработка на податоци се однесува на Услугите, како што е дефинирано во Општите услови на Договорот, обезбедени од SEMOSonline до Корисникот на услугата, доколку Услугите вклучуваат обработка на личните податоци на Повиканата страна во согласност со GDPR и ако Корисникот е во согласност со GDPR или Извршителот за обработка, доколку е применливо) на личните податоци на Повиканата страна, како што е дефинирано подолу, и извршителот за обработка на SEMOSonline (или под-извршителот на обработката на личните податоци на Повиканата страна, доколку е применливо).

Овој Договор за обработка на податоци ќе стапи во сила на 25.05.2018 година или датумот на склучување на Договорот за услуга помеѓу СЕМОСонлин и Корисникот, кое било подоцна, и ќе престане во исто време со Договорот за престанок на услугата.

За целите на овој договор за обработка на податоци, следниве поими ги имаат следниве значења:

 • “Лични податоци на испитаникот” значи лични податоци поставени, зачувани, објавени, прикажани или заштитени со користење на услуги СЕМОСојн, како што е опишано во клаузулата 4 од овој договор за обработка на податоци;
 • “GDPR” значи Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во однос на обработка на лични податоци и за слободно движење на таквите податоци и заедно за укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ со други регулативи за спроведување во која било земја-членка на Европската унија, вклучително и Република Хрватска, и вклучува какви било измени, дополнувања, корекции, консолидирани текстови и последователни регулативи што ќе бидат во сила за времетраењето на Договорот за услуга; и
 • “Лични податоци”, “Прекршување на лични податоци”, “Одговорник”, “Надзорен орган”, “Проценка на влијанието на заштитата на податоците”, “Обработка”, “Извршител на обработка” и “Менаџер за обработка” го имаат значењето што им е дадено во Член 4 од БДПР. Условите за почетна капитализација што не се дефинирани во овој напис, го имаат значењето што им е дадено во соодветниот дел од овој Договор за обработка на податоци или општите услови на договорот.

Овој Договор за обработка на податоци се применува за обработка на личните податоци на испитаниците, што ги вклучува личните податоци на клиентите или потенцијалните клиенти на добавувачите, добавувачите, деловните партнери, препродавачите и другите крајни корисници, обемот на кој е утврден и управуван од Корисникот по своја дискреција.

Лични податоци на испитаниците вклучуваат лични податоци чиј обем е утврден и управуван од Корисникот по своја дискреција и содржи во која било апликација, датотека, податоци, информации или друга содржина поставена, зачувана, објавена, прикажана или заштитена од Корисници или крајни корисници кои ги користат услугите SEMOSonline.

За целите на овој Договор за обработка на податоци, Корисникот и SEMOSonline се согласуваат дека Корисникот е Управувач за обработка на лични податоци на Повиканата страна, додека SEMOSonline е Извршител за обработка на податоци, освен ако Корисникот не дејствува како Извршител за обработка на лични податоци, во тој случај SEMOSonline е агент за под-процесирање. Ако Корисникот е Извршител на обработка, Корисникот гарантира дека неговите упатства до SEMOSonline во врска со личните податоци на Повиканата страна, вклучително и ангажирање на корисникот на SEMOSonline како под-извршител, се одобрени од соодветниот менаџер за обработка.

SEMOSonline се обврзува да ги обработува личните податоци на Повиканата страна во име и единствено во согласност со претходните писмени упатства на Корисникот и се обврзува да не ги обработува личните податоци на Повиканата страна за која било друга цел. Корисникот со ова наредува SEMOSonline да ги обработува личните податоци на Повиканата одговорност само во обем што е неопходен за давање на услуги што се склучуваат во согласност со Договорот за услуга.

Клиентот и SEMOSonline се обврзуваат да ги исполнат своите соодветни обврски според БДПР, до степен до колку е потребно за обработка на лични податоци на испитаниците во контекст на обезбедување на Услугите. Корисникот се согласува (i) да ги почитува сите применливи регулативи за приватност и заштита на податоците во врска со обработката на личните податоци на испитаниците и упатствата за обработка издадени од Корисникот до SEMOSonline и (ii) да добие какви било привилегии и права потребни за SEMOSonline да ги користи Обработка на личните податоци на испитаниците во согласност со овој Договор за обработка на податоци.

Корисникот прифаќа и се согласува дека обработката на личните податоци на испитаниците во согласност со овој Договор за обработка на податоци се врши во Република Хрватска, или исклучиво во една од земјите-членки на Европската унија или во една од земјите-членки на Европската економска област. SEMOSonline се согласува да не ги пренесува личните податоци од испитаниците надвор од Европската економска област.

Корисникот прифаќа и се согласува дека SEMOSonline зависи од упатствата на Корисникот во врска со обработката на личните податоци на Повиканата страна. Следствено, SEMOSonline не реагира во случај на какво било барање направено од Повиканата страна што е резултат на чин или пропуст на SEMOSonline, што пак е директна последица на постапување по упатствата на Корисникот или неуспехот на Корисникот да ги исполни своите обврски што произлегуваат од важечките регулативи за заштита на податоците.

Ако поради која било причина (вклучително и измени во важечките регулативи), SEMOSonline не може да ги следи упатствата на Корисникот за обработка на личните податоци на испитаниците, SEMOSonline се согласува

 1. информирајте го Корисникот веднаш за таквата невозможност и наведете причини зошто тој / таа не може да ги следи упатствата; и
 2. престанете да ги обработувате личните податоци на Повиканата страна (со исклучок на складирање и чување на личните податоци на Повиканата страна) додека Корисникот не издаде нови упатства што може да ги следи SEMOSonline. Во случаи кога се применува оваа одредба, SEMOSonline нема да одговара на Корисникот за неисполнување на услугите сè додека Корисникот не издаде нови упатства во врска со обработката.

SEMOSonline се обврзува да им ја довери обработката на личните податоци на испитаниците во име на Корисникот само на лица кои се обврзале да ја задржат доверливоста на таквите лични податоци на испитаниците.

SEMOSonline се обврзува да спроведе соодветни технички и организациски мерки за заштита од случајно или незаконско уништување, загуба, неовластено откривање или пристап до личните податоци на испитаниците, во согласност со член 32 од GDPR.

Под услов Корисникот да ги исплати соодветните такси согласно важечката ценовна листа SEMOSonline и сите трошоци, SEMOSonline се обврзува, по барање на Клиентот, да му помогне на Корисникот да ги исполни своите обврски поврзани со безбедноста на личните информации на Повиканата страна.

Корисникот овластува SEMOSonline да ангажира Изведувачи на обработка да вршат специјални активности за обработка во име на SEMOSonline, што може да вклучува обработка на лични податоци на испитаниците од страна на други изведувачи за обработка.

Ако SEMOSonline ангажира друг Извршител да ги обработи личните податоци на Повиканата страна, SEMOSonline се согласува:

 • известете го Корисникот за какви било планирани измени во врска со додавање или замена на други изведувачи на обработка, така што Корисникот може да поднесе образложение за ваквите измени во рок од 15 дена од приемот на известувањето. Ако Корисникот и SEMOSonline не можат да се договорат за таквата жалба, секоја од страните може да го раскине Договорот за услуга со испраќање писмено известување до другата страна;
 • известете го Корисникот за какви било промени во улогите или статусот на друг Изведувач на обработка; и
 • склучиме писмена спогодба со друг Давател на обработка што му наметнува на друг Изведувач на обработка исти обврски што важат за SEMOSonline според овој Договор за обработка на податоци.

Под услов Корисникот да ги исплати соодветните такси според важечкиот ценовен список SEMOSonline и можните трошоци, SEMOSonline се обврзува, по барање на корисникот, да му помогне на Корисникот да ги исполни своите обврски во врска со одговорот на барањата за остварување на правата на испитаниците. Корисникот признава и се согласува дека тој е единствено одговорен за одговор на ваквите барања.

SEMOSonline е посветена на:

 • известете го Корисникот без непотребно одложување откако дозна за повреда на лични податоци што влијаат врз која било лична информација на Повиканата страна; и
 • Под услов Корисникот да ги исплати соодветните такси според важечкиот список на цени SEMOSonline и сите трошоци, по барање на Корисникот, на корисникот му обезбеди разумна помош неопходна за да го информира Корисникот за соодветното кршење на личните податоци и / или засегнатите испитаници. ли>

SEMOSonline е посветена на:

 • известете го Корисникот без непотребно одложување откако дозна за повреда на лични податоци што влијаат врз која било лична информација на Повиканата страна; и
 • Под услов Корисникот да ги исплати соодветните такси според важечкиот список на цени SEMOSonline и сите трошоци, по барање на Корисникот, на корисникот му обезбеди разумна помош неопходна за да го информира Корисникот за соодветното кршење на личните податоци и / или засегнатите испитаници. ли>

SEMOSonline се согласува да му овозможи на Корисникот да ги преземе и / или да ги избрише личните податоци на испитаниците пред раскинувањето на Договорот за услуга. Корисникот со ова наложува SEMOSonline трајно и безбедно да ги избрише сите лични податоци на испитаниците кои ги поседува или контролира SEMOSonline во рок од 30 дена од раскинувањето на Договорот за услугата и најдоцна во рок од 90 дена од раскинувањето на Договорот за услугата. или кој било друг Изведувач на обработка. Оваа одредба не се применува доколку постои обврска за чување лични податоци во согласност со законодавството на ЕУ или на земјата-членка.

Под услов Корисникот да намири соодветни такси согласно важечките ценовни списоци на SEMOSonline и можните трошоци и дека Корисникот или Овластениот ревизор не е во конкуренција со SEMOSonline, SEMOSonline се обврзува на барање на Корисникот да му ги обезбеди на Корисникот сите потребни информации за него демонстрирање на усогласеност со, и придонесува кон, усогласеност на БДПР со ревизиите, вклучително и инспекции, спроведени од Корисникот или друг ревизор овластен од Корисникот, до степен до кој таквите информации не се под контрола на SEMOSonline и SEMOSonline информации во согласност со важечките регулативи, обврска за доверливост или која било друга обврска кон трета страна.

Во случај на несогласување со одредени одредби од овој Договор за обработка на податоци и одредбите од Општите услови на Договорот, Договорот за услугата, Политиката за приватност и други договори меѓу страните, одредбите од овој Договор за обработка на податоци ќе имаат предност.

Одредбите од Општите услови и правила, вклучително и Политиката за приватност, се применуваат за сите други договорни односи помеѓу SEMOSonline и Корисникот што не се однесуваат на обработката на личните податоци на Повиканата страна.

Најновата верзија на овој договор за обработка на податоци беше објавена и стапи во сила на 11.05.2018 година

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Зачувани се поставките за приватност!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Одбијте ги сите услуги
Прифатете ги сите услуги